بسمه تعالی

اساسنامه

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران

 

فصل اول: کلیات و اهداف

 

ماده4- اهداف و وظایف کانون:

هدف محوري کانون تعالي نظام علمي دانشگاه در کشور است که  با توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی و ارزشهای تعیین شده در اسناد بالا دستی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیۀ کار جمعی و ایجاد انگیزه و عزم لازم برای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و  اجتماعي و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیأت علمی، وظايف ذيل را عهده دار مي باشد:

الف-تلاش جهت تبيين و ارتقاء جايگاه اعضاي هيأت علمي

ب- تلاش جهت  ارتقاء، حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی، عزت و کرامت انسانی دانشگاهيان

پ- تلاش جهت اصلاح و ارتقاي نظام آموزش عالي کشور در سطح ملي و بين المللي

ت-  تلاش جهت  تقویت فضای تعامل با نظام علمي- تحقيقاتي بين­المللی وکمک به دیپلماسی علمی کشور

ث- ارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی ایرانی خارج از کشور به منظور جلب و بکارگیری آنان در راستای اهداف کانون

ج-  تلاش جهت افزایش اختیارات دانشگاه‌ در امور تخصصی مربوط به خود

چ- تلاش جهت جلب مشارکت اعضاي هيأت علمي در پیشبرد امور دانشگاه

ح- ارزیابی، نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاست ها، برنامه ها،  طرح ها و لوایح مرتبط با دانشگاه

د-ارائه نظرات کارشناسي در خصوص مسائل اجتماعي، فرهنگي، علمي، پژوهشي و فنآوري دانشگاه

ذ - دفاع از حاکمیت ارزشهای اصیل اسلامی، اخلاق مداری، خردورزي و آزادي بيان در دانشگاه