بسمه تعالی

آئین نامۀ عضویت در

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران

مقدمه:

آیین نامۀ عضویت اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، که در این آیین نامه کانون نامیده می شود، با استناد به فصل سوم از اساسنامه کانون تحت عنوان  شرایط و نحوه عضویت اعضا  به شرح زیر می باشد.

 

ماده 1 تعریف عضویت

کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دولتی و غیر دولتی (دانشگاه)، شاغل یا بازنشسته با پذیرش اساسنامه و منشور اخلاقی کانون، می توانند به عضویت کانون در آیند.

ماده 2 انواع  عضویت

بر اساس مادۀ 25 اساسنامه، کانون دارای دو نوع عضویت می باشد.

الف – (اعضای پیوسته) کلیۀ اعضاء هیأت علمی دانشگاه، شاغل یا بازنشسته،  می­توانند به عضویت کانون درآیند.    این اعضا دارای حق رأی می باشند.

ب –(اعضای افتخاری) دانشمندان ایرانی می توانند به عضویت افتخاری کانون درآیند. این اعضا دارا حق رأی نمی باشند.

ماده 3 شرایط عضویت

1–  تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2 – دارای حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی

             3- پذیرفتن مفاد اساسنامه منشور اخلاقی کانون

            4- پرداخت حق عضویت سالیانه

       ماده 4 نحوۀ پذیرش عضو

  1. - افراد متقاضی عضویت درکانون لازم است فرم عضویت را تکمیل نموده و موافقت خود را با اساسنامۀ و منشور اخلاقی کانون اعلام کنند.

  2. احراز شرایط عضویت هر متقاضی  به عهدۀ واحد مربوطه و تأیید شورای مرکزی کانون است.

    تبصره: تا زمانی که واحدها در دانشگاه تشکیل نشده اند، شورای مرکزی کانون عهده دار پذیرش عضویت ها است.

  3. - اعضای افتخاری کانون به پیشنهاد هر یک از واحدها و یا اعضای شورای مرکزی کانون و موافقت شورا به عضویت کانون در می آیند.

 ماده 5 تعهدات عضو

 1 – عضو کانون متعهد می شود در طول زمان عضویت در کانون، ضمن شرکت فعالانه در مجامع عمومی و جلسات رسمی کانون،  منافع کانون را مد نظر قرار دهد و در راستای اهداف تعیین شدۀ آن فعالیت مؤثر داشته باشد.

  1. - کلیۀ اعضا کانون موظف به پرداخت حق عضویت سالانه می باشند.

تبصره - اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

ماده 6 خاتمۀ عضویت

در هریک از موارد زیر عضویت، عضو خاتمه یافته تلقی می شود.

1–  از دست دادن هریک از شرایط مندرج در مادۀ 3 آیین نامه، با تشخیص      اعضای شورای واحد مربوطه و تأیید شورای مرکزی

2 – خروج اختیاری عضو از کانون  

3 – فوت

 

این آیین نامه در 6 ماده و 2 تبصره، به همراه فرم درخواست عضویت در کانون (فرم پیوست) در تاریخ   25 / 2 / 1393     به تصویب هیأت مؤسس رسید.