اولين تشكل صنفي فراگير استادان دانشگاهي در حالي اعلام موجوديت كرد كه به گفته محمدرضا عارف از اعضاي محوري اين تشكل، كانون صنفي استادان دانشگاهي ايران قرار نيست صرفا محدود به مسائل صنفي (مادی)  باشد، وظايف آنها درباره علم و فناوري، رفاه مردم و اجرايي شدن برنامه ها هم هست.