جمعه, 30 مرداد 1394 ساعت 09:47

آیین نامه واحدهای کانون

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بسمه تعالی

آئین نامۀ

کانون صنفی استادان {نام مؤسسه}

 فصل اول: کلیات و اهداف

مقدمه: در اجرای مادۀ   21 اساسنامۀ کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران که از این به بعد کانون نامیده می شود، آیین نامه تشکیل واحد کانون صنفی استادان    .........       که از این به بعد واحد نامیده می شود به شرح زیر می باشد.

ماده 1 تعریف واحد

در هریک از دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی ( دانشگاه) کشور که براساس قوانین آموزش عالی کشور تشکیل شده باشد، می تواند یک واحد کانون تشکیل شود.

ماده2- اهداف و وظایف واحد:

اهداف و وظایف واحد همان اهداف و وظایفی است که در اساسنامه کانون آمده است.

تبصره: هر واحد می تواند با توجه به شرایط خاص خود وظایف دیگری را که مغایرت با اساسنامۀ کانون نداشته باشد به آن اضافه نماید.

فصل دوم: تشکیلات

ماده 3 –تشکیلات واحد عبارت است از:

الف – هیأت مؤسس واحد

ب – مجمع عمومی واحد

پ- شورای واحد

ت – بازرسان واحد

ماده 4 – هیأت مؤسس افرادی هستند که واحد کانون صنفی استادان دانشگاه .............. را تشکیل داده اند و اسامی آن­ها در انتهای این آیین نامه آمده است.

ماده 5 – تا تشکیل اولین جلسه مجمع واحد که نباید بیش از6 ماه پس از تشکیل واحد باشد، هیأت مؤسس وظایف مجمع واحد را بر عهده دارد.

تبصره: وظایف و اختیارات هیأت مؤسس پس از تشکیل اولین مجمع واحد به اتمام می رسد.

.                                                                                                                                         .

ماده 6 - مجمع واحد عبارت است از اجلاس اعضای واحدکه به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می­شود.

ماده 7 - مجمع عادی واحد حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی واحد تشکیل می شود و در مواقع ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عادی واحد را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده 8 – مجمع عادی واحد ، با ارسال دعوتنامه توسط دبیر شورای واحد به صورت الکترونیکی یا کتبی، با حضور حداقل نصف بعلاوه یکاعضای واحد رسمیت می­یابد. اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسید، نصاب رسمیت مجمع عادی واحد برای نوبت بعدی هر تعداد اعضا خواهد بود.

تبصره - ارسال دعوتنامۀ مجمع برای نوبت دوم باید حداکثر ظرف10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسال دعوتنامه، تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

ماده 9 – جلسه مجمع واحد را، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می نماید. در این جلسه یک رئیس، یک منشی و یک نفر ناظر از بین اعضای حاضر انتحاب و مجمع را اداره می کنند.

تبصره – تصمیمات مجمع عادی واحد، در حدود وظایف و اختیارات مجمع، با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که در این آیین نامه مشخص شده باشد.

ماده 10 –وظایف و اختیارات مجمع عادی واحد:

1- تصویب سیاستها و خط مشی ها واحد در چارچوب اساسنامه

2- انتخاب اعضای شورای واحد

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارسالی از طرف اعضاواحد

4 – استماع گزارش عملکرد شورای واحد

5 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در بارۀ ترازنامه و سایر گزارشهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس

6 – تصویب بودجه سالانۀ واحد

7 - انتخاب بازرسان واحد

.                                                                                                                                         .

ماده 11 – مجمع فوق العاده واحد ، بنا به درخواست حداقل 3 تن از اعضای شورای واحد و تصویب اعضای شورای واحد، یا درخواست بازرس تشکیل می شود.

ماده 12 – مجمع فوق العاده واحد ، با ارسال دعوتنامه توسط دبیر شورای واحد ، بار اول با حضور حداقل اعضای واحد رسمیت می­یابد. نصاب رسمیت مجمع فوق العاده واحد برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد اعضا خواهد بود.

تبصره 1- دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسال دعوتنامه، تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدی نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

تبصره 2 – مصوبات مجمع فوق العاده واحد در حدود وظایف و اختیارات مجمع با رأی  اعضای حاضر صاحب رأی معتبر است. مگر در مواردی که در این آیین نامه مشخص شده باشد.

 ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع  فوق العاده واحد:

1-   تصویب تغییرات در آیین نامه واحد

2-   قبول استعفای اکثریت اعضای شورای واحد

3-   پیشنهاد لغو عضویت اعضای واحد به کانون

تبصره : براساس تبصره 2 ماده 21 اساسنامه کانون، آیین نامه های داخلی واحدها نباید با اساسنامه و مرامنامۀ کانون و مصوبات مجمع نمایندگان مغایرت داشته باشد و باید به تأیید شورای مرکزی کانون برسد.

 .                                                                                                                                         .

ماده 14- شورای واحد حداکثر متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که از بین اعضا، توسط مجمع واحد برای مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.

تبصره 1 – اعضای شورای واحد ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا ، یک نفر را به عنوان جانشین دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود. جلسات شورا با ریاست دبیر شورا برگزار می شود.

تبصره 2 – دبیر واحد نماینده رسمی واحد است.

تبصره 3 - در صورت استعفا یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای واحد عضو علی البدل برای مدت باقی مانده شورای واحد بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 4 - انتخاب مجدد هر یک از اعضای شورای واحد برای دو دوره متوالی بلامانع می باشد و برای دوره های بعد هر یک لازم است حداقل آرای نماید.

تبصره 5 - شورای واحد موظف است ظرف حداکثر دو ماه تا پایان تصدی خود با تشکیل مجمع عمومی واحد، برای انتخابات اعضای شورا اقدام نماید.

ماده 15- وظایف شورای واحد در چارچوب اساسنامه کانون به شرح زیر است:

1- تصمیم گیری در خصوص تشکیل مجمع واحد (عادی یا فوق العاده)

2- تصویب آیین نامۀ وظایف و اختیارات دبیر شورا، جانشین دبیر و خزانه دار

3- اصلاح و تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز واحد، به استثنای مواردی که به عهدۀ مجمع واحد و مجمع نمایندگان کانون می باشد.

4- تصویب ساختار و انتحاب مدیران اجرایی و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها

5- نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات مجمع واحد

6- تصویب برگزاری گردهمایی ها، سفرهای علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف کانون

7- تصمیم گیری در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا

8- پیش بینی روشها و تهیۀ طرحهای اجرایی سالیانه جهت دستیابی به اهداف آیین نامه و در صورت لزوم، ارائه آنها به مجمع واحد

9- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع واحد و ارسال یک نسخه از آن برای کانون

10- اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی کانون مرتبط با واحد

ماده 16- شورای واحد جز در مواردی که به موجب آیین نامه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع قراردارد، در سایر موارد و برای تحقق اهداف ، با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه کانون، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور واحد می باشد.

ماده 17 – جلسات شورای واحد حداقل هر دو هفته یک بار بنا به دعوت دبیر یا جانشین دبیر و با حضور اکثریت   اعضای اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد.

فصل سوم: شرایط و نحوه عضویت اعضاء

ماده 18- عضویت در واحد کانون:

– کلیۀ اعضاء هیأت علمی دانشگاه، شاغل یا بازنشسته، می­توانند با دارا بودن شرایط آورده شده در اساسنامۀ کانون به عضویت درآیند.

ماده 19 - بازرسان، متشکل از1 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل می باشند که توسط مجمع به مدت 3 سال و با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می­شوند.

تبصره – با درخواست بازرس کلیۀ اسناد مربوط به واحد، بدون قید و شرط، باید توسط شورای واحد در اختیار ایشان قرارگیرد.

ماده20 –وظایف بازرس :

1-   نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها در واحد

2-   گزارش هرگونه تخلف شورای واحد به مجمع واحد

3-   بررسی اسناد و مستندات مالی واحد و تهیۀ گزارش برای مجمع عمومی واحد

فصل چهارم منابع مالی:

ماده 21- درآمدهای واحد از طریق دریافت هدایا، کمکهای مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی و فرهنگی تخصیصی به واحد تأمین می­شود.

تبصره : بخشی از حق عضویت های دریافتی، بر اساس آیین نامه ای که توسط شورای مرکزی کانون تصویب می شود، در اختیار واحد قرار می گیرد.

ماده 22 – کلیه درآمدها و هزینه­های واحد در دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیلان آن در مجمع عمومی واحد مطرح و به تصویب می­رسد و گزارش آن برای کانون ارسال می شود.

تبصره- انتهای سال مالی واحد پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

ماده 23- اسناد و اوراق بهادار واحد می بایست به امضای ثابت خزانه دار و دبیر یا جانشین دبیر واحد برسد.

فصل پنچم : انحلال

ماده 24 – با خروج کلیۀ اعضای واحد از کانون، واحد منحل می­شود.

این آیین نامه در24 ماده و 15 تبصره تهیه و در تاریخ   /   / 94 به تصویب رسیده است.

 

اعضای هیأت مؤسس واحد:

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام دانشکده

امضا

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

بازدید 129 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « اهداف و وظایف کانون

3 نظرها

 • پیوند نظر Wendell سه شنبه, 12 آذر 1398 ساعت 01:34 ارسال شده توسط Wendell

  I think this is one of the most important information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style
  is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 • پیوند نظر node3F پنج شنبه, 30 خرداد 1398 ساعت 21:20 ارسال شده توسط node3F

  A lot of thanks for your whole hard work on this blog. Betty really loves managing investigations and it's really obvious why. Most people know all concerning the dynamic means you provide informative secrets through the web site and therefore welcome contribution from other ones on the subject matter then our favorite daughter is certainly learning a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You are doing a really great job.

 • پیوند نظر 457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA دوشنبه, 27 خرداد 1398 ساعت 17:43 ارسال شده توسط 457F3C47-96BA-479F-926C-9F292B9DB1DA

  I intended to put you this very small note to say thank you the moment again for your personal amazing opinions you've provided here. It has been simply surprisingly open-handed with people like you giving unhampered all many of us could possibly have made available as an electronic book to get some money for themselves, even more so seeing that you could possibly have done it if you desired. Those inspiring ideas additionally served to provide a fantastic way to be sure that many people have a similar desire like my very own to grasp great deal more when considering this condition. I know there are numerous more pleasurable occasions in the future for individuals who scan your website.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان جمالزاده شمالی، خيابان نصرت غربی، نبش کوچه جزايری، پلاک 1

تلفکس: 666574883-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسئولین اجرایی کانون

رییس شورا: دکتر محمد رضا عارف

نایب رییس شورا: دکتر جعفر توفیقی

خزانه دار : دکتر محمد حسن پیش بین

دبیر شورا: دکتر ناصر سلطانی

 

آمار بازدید کنندگان

863225
امروز
دیروز
این هفته
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
50
5158
11227
41019
36419
863225