جلسه شوراي مركزي در ساعت 8:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 20 6/1399 در دفتر مرکزی کانون برگزار شد. در این نشست ابتدا جناب آقاي دكتر عارف سال تحصيلي جديد را به اساتید و متولیان آموزش کشور در همه مقاطع آموزش عالي و آموزش و پرورش تبریک گفته و تاکید نمودند كانون مي بايد بر كيفيت آموزش توجه ویژه نماید و ‌ نباید صرفاً به افتتاح و بازگشايي اداري كفايت شود. مدارس و دانشگاه ها براساس پروتكل هاي بهداشتی ضد كرونايي آغاز نشده اند. خانواده ها متأسفانه سرگردان و با دوگانگي ها مواجه هستند. كانون بايد گزارشي از وضعيت كيفيت آموزشي به صورت تحليلي به مجموعه آموزش عالي ارائه نماید.

ایشان همچنین از برگزاركنندگان کانون های دانشگاهی كشور و مشارکت کنندگان درگردهمايي كه نقطه نظر و ديدگاههاي ارزشمند و راهبردي ارائه نمودند؛ تشکر و قدرداني نموده و ‌بازخورد جلسه را مطلوب ارزیابی کردند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر سلطانی با بیان مشکلات زیرساختی آموزش های مجازی بويژه ضعف در پهناي باند و...  اشاره کرد و اضافه نمودند، اين موضوع  و راهكار هاي بهبود آموزش هاي مجازی توسط آقای دکتر شفیعی و كارگروهي ويژه در دست بررسی است. ایشان همچنین جلسه شوراي مركزي كانون با واحدهاي دانشگاهي را بسيار مطلوب ارزيابي كرد. دكتر سلطاني همچنين اذعان داشت؛ مباحث و موضوعات مهم مطرح شده در اين گردهمايي در خبرنامه اي ويژه منتشر شد و بزودی روی درگاه کانون بارگذاری خواهد شد.

در ادامه بعضي از نكات مهم ارائه شده در جلسه مذكور توسط دكتر سلطاني به شرح زير ارائه شد:‌

1-              مشكلات افزايش نا متعادل ضريب جذب

2-              ضرورت افزايش پهناي باند براي آموزش هاي مجازي

3-              مشكل حقوق اساتيد

4-              مشكل مسكن اساتيد جوان

5-              ضرورت ارتباط با مجلس

6-              كاهش سخت گيريها در خصوص ترفيع و تبديل وضعيت ها

7-               اختصاص وام مناسب براي اساتيد

8-              لحاظ كردن نظر هيات علمي براي انتصابات در دانشگاهها و مراکز پژوهشی

9-              موضوع خدشه دار شدن مدارك دانشگاهي  و ضرورت مقابله با شبه دانشگاه ها /شبه اساتيد/شبه دكتري

10-           مشكلات معيشتي اعضاي هيات علمي

11-           مشكلات مربوط به دوره هاي پسا دكتري

12-           ضرورت ايجاد صندوق سرمايه گذاري استادان

13-           ضرورت ايجاد كارگزاري بورس به سهامداري اساتيد

14-           توجه به كيفيت آموزش عالي

15-           جايگاه پژوهشگاه ها و ضرورت تقويت آنها

16-           ضرورت افزايش نقش كانون در تحولات علمي كشور

17-           ضرورت حفظ جايگاه و شأن اعضاي هيات علمي

18-           ضرورت شبكه گستري كانون هاي صنفي دانشگاهي

19-           ضرورت حل مسائل كشور به كمك روش هاي علمي

20-           ضرورت استفاده از ظرفيت كانون در سياستگذاري علمي

21-           ضرورت به اشتراك گذاشتن تجربيات بين دانشگاهها

22-           ضرورت كيفي شدن توليدات علمي كشور

و....

با توجه به نكات مطرح شده كه برخي از مهم ترين آنها مطرح شد و همچنين نيز روال دريافت پيشنهادها که ادامه دارد، ايجاد كارگروه هاي مجازي مشترك با دانشگاه ها جائز اولويت و اهميت مي باشد.

آقای دكتر توفيقي: پيشنهاد مي شود با توجه به نشست مجازي خوبي كه برگزار شد، هر 6 ماه يكبار اين گردهمايي برگزار شود. واحدها گزارش كار و فعاليت مي دادند و بسيار خوب بود. خود را ارائه نمايند.

اگر به گونه اي عمل شود كه گزارش ها از قبل به صورت مكتوب دريافت و مستندسازي شود، بسيار مطاوب تر خواهد بود.

در خصوص محورها بايد تقسيم كار نماييم.

كانون بايد بيانيه اي به رؤساي دانشگاه ها ارائه بدهد كه جنبه آگاهي بخشي و جريان سازي هاي فكري نمايد. مثلا در خصوص شبه دانشگاه ها و شبه مدارك بيانيه و سند هشدار صادر كند. در خصوص معيشت نيز كانون مي تواند بيانيه اي خطاب به دانشگاه ها و سازمان هاي متولي صادر كند. كانون در خصوص تمام موضوعات مبتلا به خانواده آموزش عالي بيانيه صادركند،  اين جريان سازيها بسيار مؤثر واقع مي شود. از نظر موضع گيري هم كانون بايد موضع روشن داشته باشد.

دكتر ابري نيا :‌ تمام مواردي كه توسط واحد هاي كانون مطرح شد را مي توان محوربندي و پاسخ داد. انتظارات از شوراي مركزي زياد است. با بعضي از دستگاه هاي اجرايي بايد در خصوص مطالبات مطرح شده در اين گردهمايي مذاكره نمود و جلسه برگزار كرد، به ويژه با وزير محترم علوم، تحقيقات و قناوري و ...كه بسيار تأثيرگذارخواهد بود. گلايه برخي از دانشگاه ها اين بود كه به درخواست هاي آنها پاسخي از سوي وزير داده نشده است . فعال سازي كميسيون ها براي بررسي موضوعات طرح شده در گردهمايي و احيانا جايگزيني اعضاي غيرفعال حائز اهميت است.

مشکل حراست و مجوز در بعضی واحدها مطرح بود که  هفته پیش با مسئولین وزارت عتف تماس گرفته شد و ایشان نیز با رؤسای دانشگاهی مربوطه تماس گرفتند و ظاهراً مشکل حل شده است.

نامه های واحدهای کانون در دانشگاه های سیستان و بلوچستان و بیرجند برای مسئولین وزارت عتف ارسال می شود و موضوع عدم پاسخگویی مطرح و پیگیری خواهد شد.

دكتر سيف :‌ جلسه گردهمايي بسيار خوب و دستاوردهاي جانبي كه مطرح شد بسيار مهم بود. جريان سازي خوب است ولي در حال حاضر فشار كار اجرايي بر روي 2 عضو كميته است. دسته بندي فعاليت ها را انجام بدهيم و هرگروه فعاليت را به شاخه ها و واحدها واگذار كنيم تا هم فشارها كم شود و هم واحدها فعال شوند و فعاليت ها از تمركز درآيد.

دكتر پيش بين : در مجلس طرحي مطرح شده درخصوص زمين هاي مازاد دستگاه هاي اجرايي که مي توانند بخشي از زمين هاي خود را به ساخت مسكن براي كاركنان خود اختصاص دهند. اين موضوع مي تواند در كميسيون رفاهي كانون بررسي شود.

دكتر آشتياني : بايد نسبت به برگزاري جلسه كانون با پژوهشگاه ها اهتمام داشته باشيم تا پژوهشگاه ها نسبت به حمايت كانون دلگرم شوند.

دكتر سلطاني : در خصوص مجمع نيز با وزارت كشور هماهنگ شده تا نماينده اي را براي شركت در جلسه مجمع معرفي كنند. تا پس از آن تاريخ برگزاري مجمع مشخص شود. در جلسه كانون موضوعاتي همچون:

- تصويب خط مشي كلي در چارچوب اساسنامه

- انتخاب اعضاي شوراي مركزي كانون

- بررسي و تصويب پيشنهادهاي كانون

- بررسي و تصويب ترازنامه مالي

- ارائه گزارش كار

- تعيين روزنامه كثيرالانتشار

- بودجه ساليانه كانون

- انتخاب بازرسان

مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد.

-      جمع بندي دكتر عارف :‌

جلسه گردهمايي خوب بود. پاسخ محورها و سؤالات مطرح شده در گردهمايي ها بايد داده شود.  چاره كار بيانيه و فعالتر شدن در این زمینه ها است.

يكي از مسائل مهم فعال سازي كميسيون هاست. بايد يك جمعبندي از شوراي مركزي داشته باشيم. راهكار مهم ارجاع  موضوعات به واحدهاست.

موضوعات زير قابل دسته بندي هستند :‌

1-              معيشت و موضوعات رفاهي

2-               مسكن اساتيد بسيار مهم است و مي بايد با وزير ذيربط جلسه برگزار كنيم.

3-              ايجاد صندوق سرمايه گذاري بسيار حائز اهميت است. دانشگاه ها به صندوق هاي آتيه اساتيد و ... كمتر توجه كرده اند.

4-              موضوع كيفيت در آموزش عالي بايد به طور ويژه در دستور كار كانون قرار گيرد.

5-              موضوع ترفيعات بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

6-              احساس مي شود كه پژوهشگاهها رها شده اند. بايد يك كارگروهي براي اينكار با محوريت آقاي دكتر ميرزاده ، خانم  دكترخوش خلق سيما و آقاي دكتر غفوري آشتياني براي بررسي اين موضوع مهم تشكيل شود.

7-              موضوع مسكن را شخصا در جلسه ذيربط شركت مي كنم. در خصوص  صندوق سرمايه گذاري اساتيد، طرحي تهيه و براي بررسي ارائه شود.

8-              براي هر موضوع کارگروهی ایجاد شود وحداکثر ظرف دوماه موضوعات بررسی و پیشنهادات اعلام شوند.

9-              در خصوص جلسه مجمع نيز مقدمات قانوني صورت بپذيرد فراخوان نماييد تا واحد ها اعضاي خود را كه كانديداي عضويت در شوراي مركزي هستند معرفي نمايند.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت 10:00 به پایان رسید.

تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان جمالزاده شمالی، خيابان نصرت غربی، نبش کوچه جزايری، پلاک 1

تلفکس: 666574883-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار بازدید کنندگان

8044127
امروز
دیروز
این هفته
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
13006
15600
100536
240771
294456
8044127

پیش بینی امروز
16008