بسمه تعالی

 

 با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی، به منظور ایجاد فضایی جهت ارتباط، هم انديشي، مشارکت و استفاده بهینه از نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در راستاي اهداف علمی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران  و حفط کرامت و حقوق مادی و معنوی دانشگاهیان، کانون استادان ایران با رعایت مفاد اساسنامه تشکیل شده است.

هدف محوري کانون تعالي نظام علمي دانشگاه در کشور است که  با توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی و ارزشهای تعیین شده در اسناد بالا دستی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیۀ کار جمعی و ایجاد انگیزه و عزم لازم برای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و  اجتماعي و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیأت علمی، وظايف ذيل را عهده دار مي باشد:

مطالعه بیشتر...